Regulamin

Regulamin SITEOR

 

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Witryny lub Serwisu oraz innych domen wskazujących na poszczególne części Serwisu

 

Definicje

 

 • Operator Serwisu - Sugester sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546750, NIP 5213690735;
 • Serwis - serwis internetowy dostępny w Sieci Internet pod adresem głównym https://siteor.pl/app umożliwiający dostęp do Usług;
 • Witryna - strona internetowa umieszczona w Sieci Internet pod adresem głównym www.siteor.pl , inne wersje językowe strony oraz wszystkie jej podstrony;
 • Usługa - usługa świadczona w ramach Serwisu;
 • Użytkownik - podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzający Witrynę lub składający zamówienie określające warunki Umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z niniejszej Umowy. Minimalny wiek Użytkownika to ukończone 16 lat;
 • Umowa - umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w odnawialnych Okresach Rozliczeniowych;
 • Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie przez Operatora Serwisu Usług w danym Okresie Rozliczeniowym;
 • Plan Abonamentowy - pakiet dostępnych funkcji w ramach świadczonej przez Operatora Serwisu, wybranej przez Użytkownika Usługi;
 • Okres Testowy - trzydziestodniowy, nieodpłatny okres, przysługujący Użytkownikowi w celu zapoznania się z funkcjonalnością Serwisu, liczony od dnia zarejestrowania się i założenia konta w Serwisie;
 • Okres Rozliczeniowy - okres jednego roku albo inny okres rozliczania Usług świadczonych w trybie abonamentowym;
 • Cennik - aktualnie obowiązujący Cennik dostępny pod adres internetowym http://siteor.pl/cennik , zawierający listę dostępnych Usług, pozostających w ofercie Serwisu oraz ich ceny;
 • Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1 Założenie konta Użytkownika w Serwisie

 

 • W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług konieczne jest zarejestrowanie się i założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie.
 • Użytkownik może założyć konto przy użyciu funkcji „Załόż stronę” na stronie internetowej Serwisu.
 • Zakładając konto, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu
 • Moment rejestracji, składającej się z podania przez Użytkownika adresu mailowego, hasła oraz przyciśnięcia przycisku „Utwórz stronę” jest uznawany przez Operatora Serwisu jako akceptacja przez Użytkownika oferty przedstawionej na stronie http://siteor.pl/cennik i stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy o świadczenie usług, której treść reguluje niniejszy Regulamin.
 • Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta.
 • Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować poprawność adresu poczty elektronicznej (e-mail) podanego podczas procesu rejestracji. W przypadku braku weryfikacji w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia rejestracji Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ogranic

§2 Okres Testowy

 

 • Po założeniu konta Użytkownikowi przysługuje nieodpłatny trzydziestodniowy dostęp do wszystkich funkcji Serwisu w celu zapoznania się z funkcjami oferowanymi w poszczególnych Planach Abonamentowych Serwisu.
 • Plan Abonamentowy po założeniu konta zgodny jest z planem wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji oraz definiowany poprzez przycisk przekierowujący do formularza rejestracji.
 • W trakcie trwania Okresu Testowego Użytkownik może dowolnie przełączać się pomiędzy Planami Abonamentowymi. Aktywowanie funkcji wyższych pakietów przełącza Użytkownika do pakietu wyższego. W celu przełączenia konta do pakietu niższego, należy skontaktować się z Operatorem Serwisu
 • Po zakończeniu trzydziestodniowego bezpłatnego Okresu Testowego Serwis poinformuje Użytkownika o aktualnym statusie konta w Serwisie w odniesieniu do aktualnie testowanego Planu Abonamentowy na koncie. Dodatkowo Użytkownikowi zostanie przekazana informacja o możliwości dokonania opłaty abonamentowej w celu zachowania dostępu do pełnej funkcjonalności konta w wybranym Planie Abonamentowym lub zmiany Planu Abonamentowego na inny

§3 Konto bezpłatne

 

 • Użytkownik może korzystać z nieodpłatnej wersji Serwisu, określanej w Cenniku nazwą „MICRO”.
 • Czas korzystania z wersji „MICRO” nie jest limitowany.
 • Korzystanie z Planu Abonamentowego „MICRO” jest ograniczone w ciągu miesiąca zgodnie z limitami wskazanymi w Cenniku.
 • Limity danych określone w cenniku są zliczane w momencie zapisu, a usunięcie danych z Serwisu w Planie Abonamentowym “MICRO” nie odnawia miesięcznego limitu danych określonego w Cenniku.
 • Miesięczne limity danych dla Planu Abonamentowego “MICRO” niewykorzystane w danym miesiącu nie podlegają kumulacji.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z aktualnie używanego na dowolnie wybrany plan płatny.
 • Miesiąc jest rozumiany jako miesiąc kalendarzowy.
 • Użytkownik ma prawo zmiany w dowolnym momencie wersji płatnej Serwisu na wersję bezpłatną “MICRO”; z tytułu ewentualnej zmiany Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata za niewykorzystaną część Abonamentu.

§4 Zmiana Planu Abonamentowego

 

 • Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z aktualnie używanego na inny plan płatny
 • Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności konta zgodnie z Cennikiem.
 • Ograniczenie funkcjonalności konta skutkować może koniecznością wykasowania części danych zapisanych na koncie Użytkownika.
 • Zmniejszenie limitów w nowym Planie Abonamentowym może rόwnież skutkować ograniczeniem dostępu bądź jego utratą do wysłanych e-maili, baz danych, danych kontaktowych i innych danych historii operacji wykonanych na koncie przed zmianą Planu Abonamentowego. Za ewentualne straty danych spowodowane zmianą Planu Abonamentowego z wyższego na niższy Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 • W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany określonej w §4 pkt.2 powodującej przekroczeniu określonych w Cenniku limitόw w celu dalszego dostępu do funkcjonalności konta Użytkownik zobowiązany jest dostosować konto do limitόw zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może tego dokonać poprzez usunięcie wybranych przez siebie elementόw. Do tego momentu funkcjonalność konta zostanie zablokowana.

§5 Abonament płatny

 

 • Wybόr Planu Abonamentowego dokonuje Użytkownik a Operator Serwisu bez decyzji Użytkownika nie obciąży go żadnymi opłatami za użytkowanie Serwisu.
 • W celu wykupienia oferowanej przez Operatora Serwisu usługi płatnej, Użytkownik wybiera na swoim koncie wybraną opcję Abonamentu, a następnie zaznacza, czy wystawiona ma zostać faktura VAT z tytułu świadczonych usług. Użytkownik obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
 • W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na formularzu płatności. Kwota wskazana na formularzu płatności zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na długość opłacanego Abonamentu oraz kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Operatora Serwisu lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne.
 • Rabat przysługujący Użytkownikowi ze względu na długość opłaconego Abonamentu może być łączony tylko z jednym rabatem przysługującym Użytkownikowi w związku z prowadzonymi okazjonalnie przez Operatora Serwisu lub podmioty z nim współpracujące akcjami promocyjnymi.
 • Rabaty przysługujące Użytkownikowi ze względu na oddzielnie prowadzone okazjonalnie przez Operatora Serwisu lub podmioty z nim współpracujące akcje promocyjne nie podlegają kumulacji.
 • Rabat przysługujący Użytkownikowi ze względu na prowadzone przez Operatora Serwisu oraz podmioty z nim współpracujące akcje promocyjne może zostać wykorzystany przez Użytkownika poprzez wprowadzenie kodu rabatowego na formularzu płatności. Niewykorzystany rabat nie przechodzi na poczet płatności dokonanych w kolejnych Okresach Rozliczeniowych a Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata finansowa ani przedłużenie abonamentu z tytułu niewykorzystanego rabatu
 • Użytkownik, chcąc uzyskać dostęp do funkcji, która nie występuje w wykupionym lub używanym przez Niego Planie Abonamentowym, zobowiązany jest do zmiany Planu Abonamentowego na wyższy, zgodnie z Cennikiem.
 • Usługa zostaje udostępniona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Informacja o terminie zakończenia Okresu Rozliczeniowego uwidoczniona będzie na koncie Użytkownika w zakładce systemowej „Ustawienia Konta”.
 • Na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem Okresu Rozliczeniowego Serwis przesyła do Użytkownika informacje dotyczącą możliwości zachowania pełnej funkcjonalności użytkowanego konta. Wiadomość ta stanowi ofertę przedstawioną Użytkownikowi przez Operatora Serwisu, dotyczącą możliwości przedłużenia korzystania z dotychczasowej Usługi.
 • Użytkownik w ramach Planu Abonamentowego PRO lub Max może wykupić u Operatora Serwisu pakiet godzin programistycznych oraz zlecić wykonanie spersonalizowanych funkcji uzupełniających świadczoną Usługę. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych rozwiązań, jeżeli nie wpisują się one w założone przez Operatora Serwisu przeznaczenie Serwisu. Ponadto Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkim Użytkownikom Serwisu dostępu do funkcji, których wykonanie zostało zlecone przez Użytkownika w pakiecie godzin programistycznych. Wszelkie niezrealizowane prace zlecone przez Klienta, w przypadku ich niezakończenia przed końcem okresu wypowiedzenia, zostaną rozliczone tak jak by zostały wykonane w ostatnim miesiącu okresu wypowiedzenia.

§6 Płatności

 

 • Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, w formularzu płatności podczas dokonywania opłaty.
 • W przypadku stwierdzenia niepoprawności wskazanych przez Użytkownika danych nabywcy użytych do wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest obowiązany przedstawić Operatorowi Serwisu notę korygującą.
 • Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Użytkownika (właściciela konta), uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę VAT.
 • Ewentualne koszty dodatkowe za usługi na rzecz podmiotόw trzecich, a w szczegόlności związane z realizacją płatności, ponosi Użytkownik.
 • Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
 • Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Cennika

§7 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 

Za ewentualne straty danych spowodowane usunięciem konta przez Użytkownika Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

 • Umowa zawarta pomiędzy Operatorem Serwisu i Użytkownikiem zawierana jest w momencie założenia konta w Serwisie i trwa do momentu jej rozwiązania, również gdy na koncie zmieniany jest Plan Abonamentowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
 • Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem formy pisemnej w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Operatora Serwisu w następujących przypadkach:
  • Użytkownik w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy;
  • Użytkownik działał na szkodę Operatora Systemu, innych Użytkowników Serwisu lub Sieci Internet;
  • Użytkownik wykorzystał konto w Serwisie niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zakresem funkcji, które przewiduje wybrany i opłacony przez niego Plan Abonamentowy;
  • Użytkownik działał niezgodnie z prawem lub podjął działania zagrażające bezpieczeństwu danych, znajdujących się w Serwisie.
 • W sytuacjach opisanych w §7 pkt.2 , §7 pkt.3 i §10 pkt.7 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 • Usunąć konta w Serwisie może jedynie Użytkownik będący właścicielem konta. W tym celu użyć należy funkcji systemowej „Usuń konto”. Po zastosowaniu tej funkcji właściciel konta zobowiązany jest potwierdzić decyzję o usunięciu konta poprzez skorzystanie z funkcji Serwisu „Potwierdź usunięcie konta”. Po potwierdzeniu usunięcia konta, zostanie ono dezaktywowane na okres 7 (słownie: siedem) dni. W okresie tym zablokowana zostanie możliwość korzystania z funkcji Serwisu, Właściciel konta zachowa jednak możliwość przywrócenia funkcjonalności konta w terminie 7 (słownie: siedem) dni liczonym od dnia jego dezaktywizacji. W celu przywrόcenia aktywności konta właściciel zobowiązany jest użyć linku przesłanego do niego pocztą elektroniczną przez Operatora Serwisu lub skorzystać z funkcji Serwisu „Przywrόć aktywność konta” widocznej po zalogowaniu się na koncie. W okresie dezaktywizacji konta nazwa Użytkownika i jego unikalne hasło nie ulegają zmianie. Po upływie terminu 7 (słownie: siedem) dni i nie skorzystaniu przez właściciela konta z możliwości przywrócenia jego funkcjonalności, konto zostanie automatycznie usunięte - bez możliwości odzyskania danych przypisanych do konta.

§8 Wymagania techniczne

 

W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczny jest dostęp do Sieci Internet oraz zainstalowanie przez Użytkownika przeglądarki Internetowej Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek. 

§9 Aktualizacje Serwisu

 

 • Aktualizacje Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie
 • Nowe funkcje udostępniane są przez Operatora Systemu we wszystkich lub w wybranych przez Operatora Systemu Planach Abonamentowych.
 • Aktualizacje Serwisu mogą wprowadzać zmiany w jego funkcjonowaniu; o istotnych zmianach Operator Serwisu informuje Użytkownika mailowo, w newsletterze, na podstronie „BLOG” lub na postronie “Baza Wiedzy”, na ktόrych opisywane są nowe funkcji Serwisu.
 • Sugestie dotyczące nowych aktualizacji i funkcji Użytkownik może zgłaszać na forum sugestii lub mailowo na adres mailowy info@siteor.pl.
 • Aktualizacje Serwisu będą wdrażane zgodnie z założonym przez Operatora Serwisu przeznaczenie Serwisu oraz planem jego rozwoju.

§10 Ogólne obowiązki Stron

 

 • Serwis dostępny jest dla Użytkownikόw przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Serwisu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 • Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Serwisu. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych usterek lub awarii w terminie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni, Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 • Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Operator Serwisu umożliwia Użytkownikowi wysyłanie faktur w wersji elektronicznej. Użytkownicy oświadczają, iż otrzymali od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.
 • Użytkownik jest właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi do Serwisu lub Witryny, za ktόrą Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa dotycząca publikacji treści przez Użytkownika Serwisu ponosi Użytkownik.
 • W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 • Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści wprowadzonych przez Użytkownika na Witrynę lub jej podstrony.
 • Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie Usługi lub niedostępności Serwisu niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator Serwisu nie mógł przewidzieć;
  • niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niebędącego winą Operatora Serwisu, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej;
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane;
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych.

§11 Powierzenie przetwarzania danych

 

 • Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Operatorowi Serwisu, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym §11.pkt.2 oraz na zasadach i w celu określonym w §11 pkt.3 niniejszego Regulaminu.
 • Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imię, Nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.
 • Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie procesora przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 • Operator Serwisu przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.
 • Operator Serwisu po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem danych, tj. w momencie zgłoszenia przez Użytkownika dyspozycji usunięcia konta w Serwisie, usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
 • Operator Serwisu zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia
 • Operator Serwisu zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Operatora Serwisu, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 • Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Operator Serwisu będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.
 • Operator Serwisu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.
 • Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Operatorowi Serwisu ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Operatora Serwisu przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Operatora serwisu tj. poniedziałek - piątek w godzinach 9 - 17 z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Operator Serwisu udostępni Użytkownikowi administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 • W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Operator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 • Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Operator Serwisu pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 • Operator Serwisu powierza dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania zewnętrznym podmiotom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 Rozporządzenia, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Dane powierzane są jedynie w celu i zakresie wykonania niniejszej Umowy, na co Operator Serwisu otrzymuje zgodę Administratora.
 • Operator Serwisu posiada podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wskazanymi w §11 pkt.14 niniejszego Regulaminu.
 • Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy Komisja nie stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek przekazania danych nakłada na Operatora Serwisu prawo polskie lub unijne. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator Serwisu informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§12 Administrator Danych

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

Sugester sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa Polska

§13 Zakres danych oraz moment ich zbierania

 • W chwili rejestracji i zakładania konta w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych. Danymi podawanymi przy rejestracji są dane dotyczące obsługi konta w Serwisie, tj. adres email Użytkownika, login (dowolna nazwa wpisana bez polskich znaków lub adres e-mail) oraz hasło. Poniższe dane mogą zostać wprowadzone do Serwisu dobrowolnie:
  • Zdjęcie
  • Imię
  • Nazwisko
  • Inne adresy e-mail
 • Operator Serwisu wykorzystuje dodatkowe dane, które mogą być udostępniane przez Użytkownika lub jego urządzenie w celu świadczenia kompleksowych usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Serwisu w obrębie przeglądarki.
 • Operator Serwisu przetwarza dane pobierane w procesie interakcji urządzenia Użytkownika z przeglądarką, które to dane zostały opisane w §18 Polityka Cookies i znaczniki pikselowe.
 • Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Operatora Serwisu nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów (kopii zapasowych) Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.
 • Podczas zakładania konta w Serwisie oraz korzystania z Serwisu Operator Serwisu informuje Użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania Operatora Serwisu.

§14 Cel przetwarzania danych

 

 • Dane zbierane przez Operatora Serwisu podczas korzystania z Serwisu lub Witryny są przetwarzane w poniżej określonych zakresie i celach:
  • Świadczenia Usługi - dane Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usługi, w celach rozliczeń za Abonament oraz przesyłania dokumentów, linków weryfikacyjnych, wiadomości autoryzujących dostęp do systemu oraz powiadomień systemowych.
  • Kontaktu z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej - dane Użytkownika będą wykorzystywane w celach kontaktu z klientem oraz udzielenia mu pomocy technicznej. Podczas obsługi Użytkownika oraz udzielania pomocy technicznej Operator Serwisu po wcześniejszym udzieleniu mu dostępu do konta przez właściciela konta może wykorzystać dostęp do wszelkich danych, znajdujących się we wszystkich aktywnych Modułach na koncie Użytkownika (w zakładce Ustawienia) wykorzystywane w celach kontaktu z klientem oraz udzielenia mu pomocy technicznego.
  • Fakturowania i księgowania transakcji oraz prowadzenia działalności - dane Użytkownika będą wykorzystane do wystawienia mu faktury za zakupioną Usługę. Dane będą przetwarzane w celach archiwizacji dokumentów przez okres zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym Rozporządzenia. Dane te będą przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane mogą zostać wykorzystane w celach realizacji funkcji audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne, takie jak diagnostyka problemów technicznych oraz administracja Serwisu lub Witryny.
  • Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach związanych z promocją - dane Użytkownika będą wykorzystywane do przesyłania informacji o Usłudze: wprowadzanych nowych funkcji i integracjach Serwisu, informacji o zmianach prawnych, zmianach systemowych oraz do przesyłania informacji handlowej, informowania Użytkownika o aktualnych rabatach oraz akcjach promocyjnych w Serwisie, a także informowania o rozwiązaniach podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu. Operator Serwisu może wykorzystać posiadane dane w celach personalizacji komunikacji na temat usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa dotyczące jego danych określone w Rozporządzeniu. W celu skorzystania z przysługujących praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §16 lub §17 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, w których zgodnie z prawem Operator Serwisu ma obowiązek uzyskać zgodę na przesyłanie korespondencji, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Witryny, Serwisu oraz ochrony praw, mienia i własności Operatora Serwisu - dane o sposobie korzystania z Serwisu lub Witryny mogą zostać wykorzystane przez Operatora Serwisu w celu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, oszustw, łamania prawa oraz postanowień Regulaminu, a także odpowiadania na kierowane do Operatora Serwisu żądania ze strony uprawnionych organów państwowych oraz w celach zachowania zgodności funkcjonowania działalności Operatora Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Tworzenia statystyk oraz rozwoju Serwisu - Operator Serwisu wykorzystuje dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny, Serwisu przez Użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych Operator Serwisu tworzy statystyki oraz stara się zrozumieć jaki sposób przedstawienia Usługi będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący oraz atrakcyjny.
  • Umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami - Operator Serwisu przetwarza dane dostępowe dla aplikacji zintegrowanych z Serwisem w celu przekazywania informacji (np. treści faktur w przypadku integrowania z www.fakturownia.pl , z firmami kurierskimi Fedex lub GLS etc., kwot płatności w przypadku integracji PayPal, DotPay, Przelewy24, PayU, etc., treści dokumentów w przypadku integracji z systemem CRM etc.) do tych aplikacji, zgodnie z zasadami działania uruchamianej przez Użytkownika integracji.
  • Inne cele - Operator Serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w inny sposób, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany a w przypadku gdy obowiązujące prawo wymaga od Operatora Serwisu posiadania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych poprosi on Użytkownika o jej wyrażenie.
 • Operator Serwisu w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL.

§15 Forum Sugestii

 

Komentarze dodawane przez Użytkownika na forum sugestii oraz w bazie wiedzy mogą być dodane anonimowo lub zostać dodane jako prywatne. Decyzji Użytkownika Operator Serwisu pozostawia publiczną publikację podpisu oraz treści komentarza.

§16 Kontakt z Administratorem

 

Sugester sp. z o.o ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa info@sugester.pl abi@siteor.pl
 

§17 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 

Sugester sp. z o.o. ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa iod@sugester.pl
 

§18 Polityka Cookies i znaczniki pikselowe

 

 • Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych jak rόwnież umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika. Podczas korzystania z Witryny lub Serwisu Operator Serwisu pobiera od przeglądarek Użytkowników i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Operator Serwisu pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych.
 • Okres aktywności plikόw cookies:
  • Czasowe / tymczasowe – to takie pliki, ktόre są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności.
  • Stałe – to takie pliki, ktόre są aktywne na przeglądarce Użytkownika do chwili ich usunięcia przez Użytkownika, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie.

  Użytkownik ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plikόw cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Serwisu i jego funkcjonalność.

 • Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.
 • Operator Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plikόw cookies przekazywane przez urządzenie Użytkownika:
  • techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Serwisu;
  • zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Operator Serwisu, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);
  • statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Operatora Serwisu;
  • reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do użytkownika i zapamiętać jej ustawienia.

§19 Procedura reklamacji

 •  
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info [AT] sugester.pl lub listownie na adres: Sugester sp. z o.o. ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, Polska.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora Serwisu.

§20 Rozstrzyganie ewentualnych sporów

 

 • Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr ) umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Operatorem Serwisu Umową. Platforma ta jest punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług.
 • Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy Operator Serwisu będzie starał się rozstrzygać polubownie a w przypadku braku rozwiązania polubownego rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora Serwisu.

§21 Zmiana regulaminu

 

 • Operatora Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Operator Serwisu poinformuje Użytkowników.
 • Postanowienia niniejszego wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r. i zastępują wszelkie dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Operatorem Serwisu a Użytkownikiem, które tracą moc prawną